De Nationale thee gids is er voor alle thee drinkers en liefhebbers in Nederland. De algemene voorwaarden bevatten de regels die over en weer gelden voor klanten van de zakelijke dienstverlening en consumenten (ofwel leden) van de club en/of gids.

Datum van inwerkingtreding: 06-11-2023
Laatste update: 07-12-2023
Deze algemene voorwaarden zijn ook in pdf-vorm beschikbaar.

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden Nationale Thee Gids E-mail: [email protected] Website: https://nationaletheegids.nl/

 1. Nationale Thee Gids: Messiah Systems B.V., gevestigd te Groninngen, KvK-nummer 77895312. 2. Klant: degene met wie Nationale Thee Gids een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: Nationale Thee Gids en Klant samen.
 3. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nationale Thee Gids.
 2. Nationale Thee Gids en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Nationale Thee Gids en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Nationale Thee Gids hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Nationale Thee Gids mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Nationale Thee Gids en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Nationale Thee Gids mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Nationale Thee Gids moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Nationale Thee Gids mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Nationale Thee Gids zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Nationale Thee Gids opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Nationale Thee Gids mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Nationale Thee Gids hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Nationale Thee Gids aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Nationale Thee Gids mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Nationale Thee Gids de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Nationale Thee Gids.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Nationale Thee Gids zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Nationale Thee Gids op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nationale Thee Gids, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het een spoedreparatie betreft
  het weddenschappen of loterijen betreft de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar [email protected], eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Nationale Thee Gids, https://nationaletheegids.nl/.

Artikel 7 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Nationale Thee Gids te verrekenen met een vordering op Nationale Thee Gids.

Artikel 9 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  – zaken van Nationale Thee Gids die bij de Klant aanwezig zijn
  – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Nationale Thee Gids de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 – Garantie

1. Wanneer de Klant en Nationale Thee Gids een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nationale Thee Gids enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nationale Thee Gids voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Nationale Thee Gids mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Nationale Thee Gids op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Nationale Thee Gids tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Nationale Thee Gids.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Nationale Thee Gids de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nationale Thee Gids redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Nationale Thee Gids en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Nationale Thee Gids de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 14 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Nationale Thee Gids behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Thee Gids aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Nationale Thee Gids ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Nationale Thee Gids waarvan de Klant weet of redelijker- wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Nationale Thee Gids schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Nationale Thee Gids voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. Nationale Thee Gids mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 18 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Nationale Thee Gids tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Nationale Thee Gids geleverde producten en/of diensten.

Artikel 19 – Klachten

 1. De Klant moet een door Nationale Thee Gids geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Nationale Thee Gids daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Nationale Thee Gids hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Nationale Thee Gids hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Nationale Thee Gids .
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Nationale Thee Gids andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 20 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Nationale Thee Gids.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Nationale Thee Gids ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Nationale Thee Gids een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Nationale Thee Gids

 1. Nationale Thee Gids is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Nationale Thee Gids aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Nationale Thee Gids is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Nationale Thee Gids aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 23 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Nationale Thee Gids vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 24 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Nationale Thee Gids toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Nationale Thee Gids nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nationale Thee Gids in verzuim is.
 3. Nationale Thee Gids mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Nationale Thee Gids kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet
  zal nakomen.

Artikel 25 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Nationale Thee Gids door de Klant niet aan Nationale Thee Gids kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer-virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Nationale Thee Gids 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nationale Thee Gids kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Nationale Thee Gids de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Nationale Thee Gids hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Nationale Thee Gids hiervan voordeel heeft.

Artikel 26 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Nationale Thee Gids de overeenkomst aanpassen.

Artikel 27 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Nationale Thee Gids mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Nationale Thee Gids altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Nationale Thee Gids zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 28 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Nationale Thee Gids aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Nationale Thee Gids.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 29 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nationale Thee Gids bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Nationale Thee Gids is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nationale Thee Gids is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Nationale Thee Gids, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 06 november 2023.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.

Aanmelden
sommelier

Leuk dat je onderdeel wil zijn van de theegids. Laat je email adres achter en ik neem binnen drie werkdagen contact met je op om jouw aanmelding compleet te maken.

Afmelden voor de thee club

Aanmelden wachtlijst


Afmelden bedrijvenregister

Dit is het formulier om compleet te worden verwijderd uit het nationale thee bedrijven register. 

Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om je afmelding te bevestigen.


Aanmelden bedrijvenregister

Dit is het formulier om te worden opgenomen in het nationale thee bedrijven register. 

Contact informatie
Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om je aanmelding te bevestigen en eventueel om je te vragen naar aanvullende informatie.
Bedrijfsinformatie
Logo bedrijf
Selecteer 3 specialiteiten
Wachtlijst theegids

De theegids wordt nog ontwikkeld. Het is een gids met daarin alle thee van Nederland.

Zou jij met jouw assortiment gratis vermeld willen staan in de theegids?

Stel een vraag

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

Aanbiedingen, verhalen en nieuws

Contact formulier

Laat hier je email en bericht achter en ik neem binnen 3 werkdagen contact met je op.